Súhlasím, aby prevádzkovateľ e-shopu www.bonsajzilina.sk - spoločnosť Zelený domov s.r.o., so sídlom Nanterská 1680/15, 01008 Žilina, IČO 47358360, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúval moje osobné údaje za účelom doručenia mojej objednávky, pre marketingové účely, ktoré zahŕňajú hlavne ponúkanie výrobkov a služieb, zasielanie informácií o akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, automatizované profilovanie dotknutej osoby pre personalizáciu ponúk. Tento súhlas udeľujem na dobu 10. rokov (slovom desiatich rokov) odo dňa udelenia súhlasu.

Prehlasujem, že pokiaľ mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov.

V priebehu registrácie a vystavovania objednávky nám poskytnete nasledovné údaje:

 • e-mailovú adresu (údaj, ktorým sa budete na stránku prihlasovať),

 • titul, meno a priezvisko, presnú adresa objednávateľa (údaje, ktoré budú použité pri vystavovaní faktúry),

 • telefonický kontakt (povinný údaj, pre prípad problémov s doručením, príp. s platbou),

 • IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade ak máte záujem o vystavenie faktúry na firmu/živnosť)

 

Súhlasím s poskytovaním reklamných a iných ponúk prostredníctvom elektronických komunikácií v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Tento súhlas udeľujem na dobu 10. rokov (slovom desiatich rokov) a som si vedomý/á toho, že ho môžem kedykoľvek písomne odvolať.

Prehlasujem, že som bol/a riadne informovaný/á o spracovávaní mojich osobných údajov, ako aj o mojich právach, hlavne o práve:

 • na prístup k osobným údajom,
 • na opravu, resp. doplnenie údajov,
 • na výmaz údajov (byť zabudnutý),
 • na prenositeľnosť údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu,
 • na obmedzenie spracovávania údajov,
 • nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

Po prihlásení si v osobnom konte môžete všetky informácie o Vás skontrolovať, zmeniť príp. doplniť.

Všetky údaje o našich zákazníkoch a ich objednávkach sú prísne chránené a neposkytujú sa žiadnym iným subjektom s výnimkou prepravnej spoločnosti, ktorá zásielku doručuje (adresa doručenia, tel. kontakt na príjemcu) a Tatra banky, ktorá spracováva údaje o platbe kartou. Tieto informácie sú poskytnuté vždy jednorázovo pre úspešné vybavenie konkrétnej objednávky. 

Pri registrácii môžete zaškrtnutím príslušného políčka udeliť súhlas zasielať na Vašu e-mailovú adresu reklamné informácie a akciové ponuky. Tento súhlas však môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na info@bonsajzilina.sk alebo v osobnom konte v časti Osobné údaje. Vaše rozhodnutie budeme plne akceptovať a Všetky Vaše osobné údaje z reklamného informačného systému budú zmazané.

Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov môžete nájsť v obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku.

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.