Reklamačný poriadok

  1. Spotrebiteľ je povinný bez odkladu ihneď po doruční zásielky, ju prehliadnuť a v prípade zistenia poškodenia, toto poškodenie nahlásiť.

  2. Zistené vady spotrebiteľ nahlasuje telefonicky alebo emailom na info@bonsajzilina.sk, prípadne poštou na kontaktnú adresu.

  3. Pri reklamácií zakúpeného tovaru je spotrebiteľ povinný doložiť všetky potrebné dokumenty ako napr. faktúru, daňový doklad, návod na použitie, záručný list. V prípade ak spotrebiteľ vracia zakúpený tovar, musí ho vrátiť kompletne tak, ako ho obdržal. Informácie o priebehu reklamácie sú zasielané prostredníctvom mailovej komunikácie.

  4. Vzhľadom na rôznorodosť ponúkaného sortimentu si vyhradzujeme právo posudzovať reklamácie individuálne.

  5. Predávajúci bez zbytočného odkladu po obdržaní reklamácie a reklamovaného tovaru, reklamáciu vybaví a následne bude informovať spotrebiteľa o priebehu reklamácie.

  6. Na vady spôsobené neodbornou manipuláciou sa záruka nevzťahuje.

Od 12. júna 2014 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Podľa neho si spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho (prevádzkovateľa eshopu) v listinnej podobe do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia.

formulár na odstúpenie od zmluvy

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@bonsajzilina.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

V zmysle § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov:

zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov:

  1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.